Sorbent do zadań

specjalnych

sorbent do zbierania zanieczyszczeń
olejowych i ropopochodnych z powierzchni stałych i z powierzchni wód

Oczyszczanie wód

Otwarte wody, porty, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i wypadków morskich oraz oczyszczanie wód zenzowych, likwidacja rozszczelnienia zbiorników;

Unieszkodliwianie wycieków komunikacyjnych

Ratownictwo drogowe i ochrona przeciwpożarowa, usuwanie skutków wypadków komunikacyjnych i unieszkodliwianie wycieków ropopochodnych, w tym przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Spełnia wymogi umowy ADR;

Unieszkodliwianie wycieków w przemyśle

Unieszkodliwianie wycieków w przemyśle wydobywczym i petrochemicznym, zapobieganie skażeniom środowiska naturalnego;

Warsztaty, laboratoria

Warsztaty samochodowe i naprawcze, garaże, bazy transportowe, magazyny paliw i olejów, laboratoria;

Unieszkodliwianie wycieków
przy awarii maszyn

Likwidacja wycieków przy awarii maszyn i innych zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych ochrona kanalizacji odprowadzenia wody i ścieków;

Usuwanie wycieków przemysłowych

Budynki, posadzki i wylewki przemysłowe, usuwanie wycieków i odcieków olejowych, ochrona i zapobieganie zanieczyszczeniom kanalizacji deszczowej i ściekowej;

Usuwanie wycieków paliw

Stacje benzynowe, bazy transportowe: usuwanie wycieków paliw i olejów silnikowych


RE-ABSORBENT OIL to sorbent granulowany służący do zbierania zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych z powierzchni stałych i z powierzchni wód.

Powstał on w procesie głębokiego recyklingu pianki poliuretanowej PUR, która została odzyskana z lodówek poddanych recyklingowi w Zakładzie Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Polskiej Korporacji Recyklingu.

Na chwilę obecną jest dostępny w dwóch pojemnościach: wiadro 17 l i worek 32 l.

 

Nasz sorbent posiada atest NIZP PZH-PIB i świadectwo
dopuszczenia CNBOP-PIB.
Nr świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB: 4740/2022
Nr atestu NIZP PZH-PIB: F.FT.60114.050.2022
Data ważności atestu: 27.05.2025

0 g/l
gęstość nasypowa równa
0 %
Chłonność oleju
0 %
Pływalność na poziomie
(nie absorbuje wody)
0 %
zawartość ziaren o d>4 mm poniżej
0 %
zawartość ziaren
o d>0,125 mm poniżej
0 °C
ulega rozkładowi powyżej